1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Loodus - ja Loomateraapiakeskus (edaspidi: „Ühing”) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. 1.2. Ühingu asukoht on Aegviidu vald, Harjumaa.
1.3. Mittetulundusühing on asutatud 05.05.2010
1.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses põhiseadusest, vabaühenduste eetikakoodeksist,teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.5. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Ühing oma varaga. Riik ei vastuta Ühingu kohustuste eest.
1.6. Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajaliku majandustegevusega ning anda välja stipendiumeid.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1. inimese vaimse ja füüsilise arengu väärtustamine;
2.1.2. aidata eesmärgipäraste tegevustega mõista inimesel selles enda rolli ning näha ümbritseva keskkonna poolt pakutavaid võimalusi;
2.1.3. koondada riiklikul tasandil sarnaste tegevusaladega organisatsioone.
2.2. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks võib Ühing teostada järgnevaid tegevusi:
2.2.1. nõustamised, konsultatsioonid, supervisioon ja teraapia alane tegevus;
2.2.2. kursuste, loengute, seminaride, töötubade, teemapäevade, konverentside, õppereiside, matkade, võistluste ja muude ürituste korraldamine;
2.2.3. ettepanekute tegemine riiklikeleorganitele valdkonna arendamiseks;
2.2.4. trükiste, heli- ja videosalvestiste, infolehtede, infoajakirjade väljaandmine;
2.2.5. partnerluse põhimõttel koostöö tegemine teiste mittetulundusühingute,
2.2.6. seltsidega, asutuste, organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
2.2.7. projektide koostamine ja nendes osalemine;
2.2.8. heategevusega tegelemine.

3. ÜHINGU LIIKMED
3.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu põhikirja nõuetele ja liikmetele esitatavatele nõuetele ning kelle senine või kavandatav tegevus ei ole vastuolus Ühingu põhikirjas sätestatud eesmärkidega.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.3. Liige võib Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse Ühingust lahkunuks avalduse esitamise päevast.
3.4. Ühingu põhikirja nõuete korduval rikkumisel, samuti liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest, arvatakse liige Ühingust välja.
3.5. Otsuse liikme Ühingust väljaarvamise kohta võtab vastu juhatus, kes koheselt teatab sellest kirjalikult väljaarvatule.
3.6. Ühingust omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
3.7. Ühingu auliikmeks võib olla isik, kellel on erilisi teeneid Ühingu ees.
3.8. Auliikme esitab juhatus ning kinnitab üldkoosolek.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHTUSTUSED
4.1. Ühingu liikmetel ja auliikmetel on õigus:
4.1.1. osaleda Ühingu üritustel;
4.1.2. teha ettepanekuid üldkoosolekule ja arupärimisi juhatuse töö kohta;
4.1.3. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganeisse;
4.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
4.2.1. võtta osa Ühingu tegevusest;
4.2.2. tasuda liikmemaksu ettenähtud suuruses ja tähtajal;
4.2.3. täita käesoleva põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;
4.2.4. täita temale pandud ülesandeid valituna Ühingu juhtorganitesse;
4.3. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikmete varale.

5. JUHTIMINE
5.1. Ühingu kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek, mille pädevusse kuulub:
5.1.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
5.1.2. tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine;
5.1.3. juhatuse liikmete ja nende tasustamise määramine;
5.1.4. tööplaani kinnitamine;
5.1.5. liikmemaksu suuruse ja maksutähtaja määramine;
5.1.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
5.2. Üldkoosoleku valmistab ette ja kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas.
5.3. Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele vähemalt kaks nädalat ette.
5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sel osaleb 1/2 ühingu liikmeid.
5.5. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra suhtes s.h. kandidaadid juhtorganeisse, esitatakse juhatusele kirjalikult vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut
5.6. Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Ühingu tööd 2-3 liikmeline juhatus, mis valitakse kolmeks aastaks.
5.7. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.7.1. Ühingu tegevuse korraldamine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele;
5.7.2. liikmeskonna kohta arvestuse pidamine;
5.7.3. ühingu varade kasutamine ja vastutus selle eest;
5.7.4. raamatupidamise korraldamine;
5.7.5. tööplaani koostamine;
5.7.6. liikmete informeerimine Ühingu üritustest;
5.7.7. majandusaasta aruande koostamine;
5.7.8. lepinguliste töötajate pädevuse, vastutuse ja töötasu määramine;
5.7.9. volituste andmine Ühingu ametlikuks esindamiseks.

6. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE JA REORGANISEERIMINE
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seadusega ettenähtud korras
6.2. Ühingu likvideerimisel antakse järelejäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja samalaadsete eesmärkidega liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Asutajaliikmed:
Kristi Raava
Ants Raava

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

 

 

 

Search